IoT-workshop 2017

IoTTi-hankkeen ensimmäinen workshop järjestettiin Tampereella paikallisen ammattikorkeakoulun tiloissa 5.9.2017. Mukana workshopissa oli 26 osallistujaa hankkeen kumppaniyrityksistä sekä järjestäjien taholta.

Tilaisuus eteni seuraavasti: osallistujat jaettiin työryhmiin, joiden tehtävänä oli etsiä ratkaisuja edeltä käsin asetettuihin kysymyksiin. Lopuksi ratkaisut esiteltiin kaikille ryhmille purkutilaisuudessa ja niistä pyrittiin tekemään synteesi yhteisesti käydyn keskustelun avulla.

Tehtävänannon kysymykset olivat seuraavat:

 1. Mikä on edustamanne yrityksen mielestä IoT-alan tilanne nyt ja tulevaisuudessa Suomessa & Pirkanmaalla ?
 2. Mitä IoT-osaamista haluatte koulutettavan opiskelijoille ?
 3. Millaiset käytännön järjestelyt ovat sopivia kursseilla: intensiivi, normiopetus, … ?
 4. Halutaanko ICT-näkökulmaa ja/tai asiakasnäkökulmaa koulutuksessa ?
 5. Yritysten keskinäinen verkostoituminen koulutuksessa, valmentajuusnäkökulma kursseilla ?
 6. Kaikki muunlaisetkin aiheeseen liittyvät kommentit ovat enemmän kuin tervetulleita.

Purkutilaisuudessa korostuivat seuraavat näkökohdat:

 • IoT-koulutustarpeen nähdään kasvavan jatkuvasti mutta toisaalta IoT-termin käytössä nähtiin hypetyspiirteitä: käytännössä IoT-järjestelmiä on rakennettu jo kauan. Nyt kuitenkin internet:iin ollaan liittämässä lisääntyvällä vauhdilla paljon alkeellisempia laitteita joita pitää hallita IoT-teknologioiden avulla.
 • Saadut osaamistarpeet kirjattiin tilaisuudesta tehtyyn raporttiin. Näkemys näistä on aika lailla vakiintunut; esim. tarvitaan lisää data-analyysiosaamista.
 • Jo purkutilaisuudessa kävi ilmi yrityskoulutusten ja julkisella rahoituksella järjestettyjen koulutusten erilaiset luonteet. Esim. yritykset haluavat lyhyitä täsmäkoulutuksia mutta muuntokoulutuksissa sopiva kesto voisi olla esim. ½ vuotta.
 • Edelleen kasvotusten (opettaja ja oppilaat) pidetty koulutus hands-on -tyyppisine työskentelyineen asiakas-case:jen pohjalta nähtiin parhaana tapana kouluttaa IoT-osaamisia.
 • Koulutussisältöjä mietittäessä kannattaa tutustua koulutusta tilaavan yrityksen asiakkaiden toimintaan. Sieltä saa paljon vihjeitä koulutussisältöihin.

Workshop:in tuloksena toivottiin IoT-alan koulutuksissa keskityttävän seuraaviin kolmeen näkökulmaan: asiakasnäkökulmaend-to-end -teknologiaosaaminenliiketoimintaosaaminen. Näistä näkökulmista voidaan johtaa suoraan seuraavat kolme koulutustyyppiä:

 1. Koulutus IoT-järjestelmien rakentajille
 2. Koulutus IoT-järjestelmien myyjille
 3. Koulutus IoT-järjestelmien käyttäjille

Yhteen koulutukseen voi valita jonkin tai jotkin edellisistä koulutustyypeistä. Esim. yleinen IoT-aihealueen koulutus voisi pitää osinaan kaikki kolme koulutustyyppiä. Näiden valinta ja painotus lähtee koulutusta ostavan asiakkaan tarpeesta.