IoT-workshop 2019

IoTTi-hankkeen toinen workshop järjestettiin Tampereella jo käsitteeksi muodostuneen TAMK:in IoT-seminaarin yhteydessä 13.-14.03.2019. Workshopissa oli mukana pirkanmaalaisia yrityksiä sekä oppilaitosten edustajia.

Tilaisuuden alussa esiteltiin IoTTi-hankkeessa kehitetty yhteistoimintamalli ja prosessi, mikä mahdollistaa koulutusyhteistyön eri korkeakoulujen välillä. Tilaisuuteen osallistuvat saivat täytettäväkseen kuusi kohtaa sisältävän kaavakkeen, jossa kysyttiin seuraavia asioita:

 1. Mitä IoT-aihepiiriin liittyvää osaamista alan verkostomaisen koulutuksen pitäisi järjestää
 2. Palveleeko IoTTi- hankkeessa kehitetty verkostomainen koulutusmalli yritystänne? 
 3. Mihin suuntaan näette IoT-teknologia-alueen kehittyvän jatkossa ja mitä vaikutuksia asialla on vaadittavaan osaamiseen / koulutuksiin.
 4. Näettekö muita teknologia-alueita, joissa luotua verkostomaista koulutuskonseptia voisi hyödyntää?
 5. Olisitteko valmis koulutusyhteistyöhön? Millaista se voisi olla?
 6. Miten haluatte kontaktoida TAMKia, jos teillä on tarvetta hankkia (IoT) aiheista koulutusta?

Tilaisuuden lopussa käytiin keskustelua aiheen ja kysymysten tiimoilta. Jokaisella osallistujalla oli varattu, lyhyt oma aika kertoa näkemyksiään. Keskustelu oli vilkasta ja nosti esiin erilaisia näkökulmia, kuinka IoTTi-hankkeen verkostomaista, koulutuksen yhteistoimintamallia, voisi lähestyä/hyödyntää. Seuraavassa poimintoja eri kommenteista ja lomakkeen vastauksista:

 • Koulutuksen osalta nähtiin tarpeellisena, että eri tehtävissä olevat suunnittelijat (HW, SW, markkinointi) puhuvat samoilla termeillä ja ymmärtävät erilaisia toteutusmahdollisuuksia.
 • Osaamistarpeen muutos tiedostettiin, mutta kovin syvällisiin ja yrityskohtaisiin täsmäkoulutuksiin tuskin kuitenkaan voidaan mennä. Käytännönläheisiä, laboratoriotyyppisiä (hands-on), koulutusratkaisuja pidettiin erittäin hyvänä tapana lähestyä aihetta.
 • IoTTi-hankkeessa kehitettyä verkostomaista yhteistoimintamallia voidaan soveltaa monissa eri koulutuksissa/aloilla, kuten: konetekniikka/IoT, sähköverkkojen tietoliikenne/IoT, liiketoimintaosaaminen/ioT sekä tietoturvaan ja kyberiin liittyvissä koulutuksissa.
 • Verkostomainen koulutusyhteistyö oli myös ymmärretty täysin verkossa tapahtuvana etäkoulutuksena, hyödyntäen laajoja verkkomateriaalipankkeja. Tämä ei kuitenkaan ollut IoTTi-hankkeen tarkoitus. Tähän näkökantaan tuleekin jatkossa kiinnittää huomiota, mm koulutusten markkinoinnissa, ettei yritykset saa vääränlaista käsitystä verkostomaisesta koulutusyhteistyöstä.
 • Verkostomaisen koulutuksen näkyvyys mm. AMKien verkkosivuilla kannattaa huomioida markkinoinnissa tehokkaammin. Toivottiin, että yritykset löytävät tarvittavan kaavakkeen tai yhteydenottokanavan, missä kertoa koulutustarpeistaan, heti pääsivulta tai toisella klikkauksella.

Yhteenvetona voi sanoa, että IoTTi-hankkeen myötä syntynyt prosessi verkostomaisesta koulutusyhteistyöstä eri AMKien välillä toimii. Mallia on testattu kolmessa pilotissa onnistuneesti. Haasteeksi nousee koulutusyhteistyön markkinointi ja sitä kautta yritysten mielenkiinnon aikaansaaminen erilaisia koulutuksia kohtaan.