ICT-taiturit, Älykkäät IoT-järjestelmät

Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) on pilotoitu IoTTi-mallia 29.8. – 29.10.2018 järjestetyssä ICT-taiturit, Älykkäät IoT-järjestelmät -koulutuksessa. Tätä pilotti 2-vaihetta edelsi keväällä 2018 toteutettu pilotti 1 vaihe, jossa kokeiltiin jo verkostomaista toteutusta. Syksyllä 2018 toteutetussa 2 -vaiheessa testattiin verkostomaisen toteutuksen lisäksi verkoston kouluttajien tilausprosessia ja arviointien kirjaamista.

Koulutus järjestettiin HAMK:n liiketalouden osaston toimesta erillisrahoitettuna koulutushankkeena. Koulutuksen toteutti HAMK Tieto- ja viestintätekniikka sekä verkostomaisen koulutuksen mallin mukaisesti Tampereen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut. Koulutuksen kohderyhmänä olivat työttömyysuhan alla olevat, työttömät sekä ammattitaitoaan kohentavat ICT-alan ammattilaiset. Osallistujia oli mm. seuraavilta toimialoilta:

  • IT/ICT-alan yritykset/operaattorit
  • tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuus
  • teollisuusautomaatio
  • painoteollisuus
  • aseteollisuus
  • kiinteistöhuolto
  • rekrytointiala
  • koulutus ja tutkimus (tekniikan tutkimuslaitos, ammattikorkeakoulu, toisen asteen oppilaitos)

Osallistujat olivat joko yrityksen työntekijöitä tai yrittäjiä. Lisäksi koulutukseen osallistui muutamia työttömiä.

Koulutuksen aikana pilotoitiin IoTTi-hankkeen aikana kehitettyä yhteistoimintamallia. Yhteistoimintamallin mukaisesti koulutusta markkinoitiin yhdessä muun ICT-taiturit -markkinoinnin kanssa. Opiskelijahaastattelujen perusteella huomattiin, että tehokkain markkinointikanava oli sosiaalinen media ja myös kavereiden suosituksilla oli suuri merkitys.

Sopimukset tehtiin osatoteutuksista HAMK:n, TAMK:n ja SEAMK:n välillä prosessin edetessä nopeasti 17.8. – 14.9.2018 välisenä aikana. Koulutuksen hankintaan ja sopimusprosessiin liittyen voidaan erityisesti mainita, että korkeakouluilla on omia hankintasääntöjä, jotka poikkeavat toisistaan säännellen mm. kilpailutusta, suorahankintoja sekä allekirjoitusoikeuksia sekä niiden delegointia.

Koulutuksen suunnitteluvaihe alkoi 15.5. ja päättyi 17.8.2018, jolloin mm. suunniteltiin koulutuksen tarkempi ajoitus, tilat ja opetustehtävät. Toteutusta varten koulutuksen ja opiskelijoiden tiedot lisättiin Peppi-järjestelmään, jonne suoritukset kirjattiin yhteistoimintamallissa kuvattujen prosessien mukaisesti.

Pilotin perusteella merkittävin kehittämiskohde yhteistoimintamallissa ja korkeakoulujen välisessä yhteistyössä on sopimukset ja niihin liittyvät prosessit. Koulutuksen ostaminen verkoston kumppanilta on palvelun hankintaa. Palvelun hankinnasta ei ole tehty ammattikorkeakoulussa delegointipäätöksiä samalla tavalla kuin materiaalihankinnoista. Tämä delegointipäätösten puuttuminen hidastaa yhteistoimintamallin mukaista toteutusta.  Hankittavan koulutuksen yksityiskohdista sopiminen on käytännössä aloitettava jo ennen virallisen hankintaprosessin käynnistämistä. Hinnoittelussa tulee ottaa työtuntien ja matkojen ohella myös laitteistojen ja ohjelmistojen käytöstä aiheutuvat kustannukset.